รายงานกราฟ

ภาพรวมองค์กร

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามรอบเดือน และประจำปี

ดูกราฟ

ภาพรวมหน่วยงาน

กราฟแสดงคะแนนผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานตามรอบเดือน และประจำปี

ดูกราฟ

ภาพรวมรายมิติ

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยรายมิติตามรอบเดือน และประจำปี

ดูกราฟ

ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

ดูกราฟ