ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

1.1 : ทิศทางงานวิชาการ (Research /TA / CPG / MD) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.1 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงาน Digital transformation

1.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับกรมการแพทย์

1.1 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 - 13 กรมการแพทย์

1.1 : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ สมัครรับรางวัลคุณภาพต่าง ๆ

1.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

1.1 : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรม กรมการแพทย์

1.1 : ร้อยละความพึงพอใจของสื่อมวลชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์

1.1 : ระดับความสำเร็จของการบริหารตำแหน่งว่าง ของกรอบอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการ

1.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดเผยต่อสาธารณะ

1.1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิชาการ

1.1 : ร้อยละความสำเร็จของงานให้ความเห็นทางกฎหมาย

1.2 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2667 จำนวน 2 เรื่อง

1.2 : ร้อยละความสำเร็จของงานตรวจสอบ MOU

1.2 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

1.2 : ระดับความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2567 สู่การปฏิบัติ

1.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จการจัดทำกระบวนงานตามภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม

1.2 : ระดับความสำเร็จการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

1.2 : ร้อยละความผูกพันของบุคลากรกรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดทำบัญชีเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น(Essential Device List) ของโรคที่เป็นภาระโรค (BoD) หลักของประเทศที่กรมการแพทย์ รับผิดชอบ (สาขาโรคทันตกรรม)

1.2 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทย แบบบูรณาการประจําปี พ.ศ.2567

1.3 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

1.3 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการติดตามการประหยัดพลังงานของกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ

1.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุข กรมการแพทย์ (DMS Co-Creation Training Center)

1.3 : ระดับความสำเร็จของการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นรายไตรมาส

1.3 : ระดับความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ของกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ กรมการแพทย์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2567

1.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการบริการของสำนักงานเลขานุการกรม

1.3 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติราชการวิถีใหม่ของกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการส่งข้อมูล 43 แฟ้มตามมาตรฐานกรมการแพทย์ version 3.0 มายัง DMS Big Data แบบ Real Time

1.4 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบงบการเงินกรมการแพทย์ (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกหน่วยเบิกจ่าย

1.4 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนหน่วยงานบริการขอรับการรับรองเฉพาะโรค (Program and Disease Specific Certification: PDSC)

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ

1.4 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Health Record: PHR)

1.4 : ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.5 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)