ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

4.1 : ระดับความสำเร็จของการบริหารแผนปฏิบัติการ (Action plan) หน่วยงาน

4.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

4.2.1 : ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS)

4.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

4.2.2 : บันทึกฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

4.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

4.2.3 : ข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมฯ DPIS ทุกราย ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

4.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

4.2.1 : ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS)

4.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)

4.2.3 : ข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมฯ DPIS ทุกราย ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

4.3 : Digital Transformation

กรณีที่ 1 : ร้อยละของการดำเนินการตาม Digital Transformation

4.3 : Digital Transformation

กรณีที่ 2 : ร้อยละของการดำเนินการตาม Digital Transformation