ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

2.1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.2 : ระดับความสำเร็จของการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

2.2 : ระดับความสำเร็จของการสมัครรางวัลเลิศรัฐ

2.3 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA 4.0

2.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)