1.1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิชาการ

1.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดเผยต่อสาธารณะ

1.1 : ทิศทางงานวิชาการ (Research /TA / CPG / MD) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.1 : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ขอสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ

1.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับกรมการแพทย์

1.1 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุน DMS Reform (Digital DMS)

1.1 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 - 13 กรมการแพทย์

1.1 : บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีตำแหน่งว่างไม่เกินร้อยละ 3

1.1 : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาสุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่ - อุบัติซ้ำ

1.1 : ร้อยละความสำเร็จของงานสืบสวนสอบสวน

1.2 : ร้อยละของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามแผนการประชาสัมพันธ์กรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมทางการแพทย์

1.2 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีดิจิทัล กรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

1.2 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงานวิชาการสำหรับหน่วยงานของกรมการแพทย์

1.2 : ร้อยละความสำเร็จของการให้ความเห็นทางกฎหมาย

1.2 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบผลดำเนินงาน จำนวน 2 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.2 : ร้อยละของการดำเนินการสนับสนุนแพทย์อาสาออกตรวจคลินิกเฉพาะทาง(OPD) และ ให้คำปรึกษาด้านการรักษาผ่านทางระบบออนไลน์ (Telemedicine) ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการสมัครขอรับรางวัล PMQA 4.0

1.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติ

1.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจัดการด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

1.3 : ระดับความสำเร็จหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนารูปแบบ E-Learning Online

1.3 : ระดับความสำเร็จการสนับสนุนด้านวิชาการและบริการให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)

1.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานและติดตามตัวชี้วัด

1.3 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการติดตามการประหยัดพลังงานของกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม มายัง DMS Big Data แบบ Real Time

1.3 : ร้อยละของการสื่อสารตอบโต้และชี้แจงข่าวผ่านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center Thailand)

1.3 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ITA) ของกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นรายไตรมาส

1.3 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.4 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Health Record: PHR)

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ

1.4 : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบการให้บริการรูปแบบออนไลน์

1.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ (National Precision Medicine Center)

1.4 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการทำสัญญาและการตรวจสอบสัญญาลาศึกษาภายในประเทศ

1.4 : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการประเมินการประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ

1.4 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนหน่วยงานบริการขอรับการรับรองเฉพาะโรค (Program and Disease Specific Certification: PDSC)

1.4 : ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับกรมการแพทย์

1.5 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างวินัย

1.5 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)