1.1 : ทิศทางงานวิชาการ (Research / TA / CPG / MD) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับกรม

1.1 : ร้อยละความสำเร็จของงานสอบสวน

1.1 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการนิเทศงานกรมการแพทย์

1.1 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุน DMS Reform (Digital DMS)

1.1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านงานสารบรรณ

1.1 : ระดับความสำเร็จศูนย์พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขกรมการแพทย์ (DMS Co-Creation Training Center)

1.1 : ระดับความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1.1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิชาการที่ตอบสนองกับปัญหาสาธารณสุข ของประเทศ

1.1 : บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีตำแหน่งว่างไม่เกินร้อยละ 3

1.1 : ระดับความสำเร็จการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงานวิชาการสำหรับหน่วยงานของกรมการแพทย์

1.2 : ร้อยละความสำเร็จของงานให้ความเห็นทางกฎหมาย

1.2 : ร้อยละของการดำเนินการสนับสนุนแพทย์/พยาบาลจิตอาสาออกตรวจคลินิกเฉพาะทาง (OPD) และให้คำปรึกษาด้านการรักษาผ่านทางระบบออนไลน์ (Telemedicine) ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Talent เพื่อเตรียมความพร้อมในตำแหน่งที่สูงขึ้น

1.2 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนหน่วยงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ

1.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการจัดงานและการเข้าร่วมงานพระราชพิธีหรือกิจกรรมพิเศษ

1.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.2 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลใน 13 เขตสุขภาพได้รับการประเมินผลการผ่าตัด แบบวันเดียวกลับ ODS และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก MIS

1.2 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบผลดำเนินงาน จำนวน 1 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.3 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส

1.3 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนโรงพยาบาลในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

1.3 : ระดับความสำเร็จในการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม มายัง DMS Big Data แบบ Real Time

1.3 : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการติดตามการประหยัดพลังงานของกรมการแพทย์

1.3 : ร้อยละของการสื่อสารตอบโต้และชี้แจงข่าวผ่านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center Thailand)

1.3 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานต้นแบบศูนย์วิจัยทางคลินิก

1.4 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบูรณางาน ของหน่วยงานส่วนกลาง กรมการแพทย์

1.4 : ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับกรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สำหรับสถานพยาบาล (Business Continuity Plan for EID in healthcare facilities)

1.4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมกรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา