ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

3.1 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

3.1 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

3.2 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

3.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

3.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน