ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

2.1 : ระดับความสำเร็จด้านคุณภาพการให้บริการ

กรณีที่ 1 : หน่วยงานบริการ : ระดับความสำเร็จในการจัดบริการแผนกผู้ป่วยนอก (Smart OPD)

2.1 : ระดับความสำเร็จด้านคุณภาพการให้บริการ

กรณีที่ 2 : หน่วยงานสนับสนุน : ระดับความสำเร็จในการจัดบริการหน่วยงาน (Smart Office)

2.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)