1.1 : ทิศทางงานวิชาการ (Research / TA / CPG / MD) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ

กรณีที่ 1 : หน่วยงานที่เป็นสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 กรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ

กรณีที่ 2 : หน่วยงานเฉพาะทางที่ดูแลรับผิดชอบ COE / Service plan และไม่เป็นสำนักการแพทย์เขตฯ