1.1 : ทิศทางงานวิชาการ (Research / TA / CPG / MD) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน)

1.2 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานวิถีใหม่ (Working Process Redesigned)

1.3 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ