1.1 : ทิศทางงานวิชาการ (Research / TA / CPG / MD) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ