1.1 : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0

1.1 : ทิศทางงานวิชาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ