ระบบรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (E-PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานที่ส่งแล้ว 100.00%

ระยะเวลาที่หน่วยงานรายงานผลคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ

12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 (ระบบปิดรายงาน 18.00 น.)

ผ่านไปแล้ว 5 / 5

ระยะเวลาที่เจ้าภาพตรวจสอบผลคะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ระบบปิดรายงาน 18.00 น.)

ผ่านไปแล้ว 5 / 5

สถานะการรายงานผลคำรับรองการปฎิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

รูปแบบสถานะ : รายงานตัวชี้วัดครบถ้วนแล้ว    รายงานตัวชี้วัดบางตัว    ยังไม่รายงาน
# หน่วยงาน สถานะการรายงานระดับหน่วยงาน สถานะการอนุมัติตัวชี้วัด
1 สำนักงานเลขานุการกรม
2 กองบริหารการคลัง
3 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 กองวิชาการแพทย์
7 สำนักนิเทศระบบการแพทย์
8 กลุ่มตรวจสอบภายใน
9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10 สำนักดิจิทัลการแพทย์
11 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
12 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
13 โรงพยาบาลราชวิถี
14 โรงพยาบาลเลิดสิน
15 โรงพยาบาลสงฆ์
16 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
17 สถาบันทันตกรรม
18 สถาบันประสาทวิทยา
19 สถาบันพยาธิวิทยา
20 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
21 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
22 สถาบันโรคทรวงอก
23 สถาบันโรคผิวหนัง
24 สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
25 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
26 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
27 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
28 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
29 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
30 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
31 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
32 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
33 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
34 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
35 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
36 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
37 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
38 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
39 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
40 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
41 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
42 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
43 กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม
44 โรงพยาบาลราชวิถี ๒ (รังสิต)
อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:36 น.