ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

2.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน

2.2 : ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมการขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

2.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)