ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

1.1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน)

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุน DMS Reform (Digital DMS)

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ระดับความสำเร็จในการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม มายัง DMS Big Data แบบ Real Time

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (On Cloud) กรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จในการขอสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนหน่วยงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ (DMS Performance Agreement System)

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการตรวจสอบการบริหารตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ระดับความสำเร็จของการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบและรับรองงบการเงินกองทุนสวัสดิการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบผลดำเนินงาน จำนวน 1 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.5 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการนิเทศงานกรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-13 กรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ร้อยละของการดำเนินการสนับสนุนแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาออกตรวจคลินิกเฉพาะทาง (OPD) และให้คำปรึกษาด้านการรักษาผ่านทางระบบออนไลน์ (Tele-medicine) ให้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนารูปแบบระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด“อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน(triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma <12%, Non-trauma <12%)”

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลใน 13 เขตสุขภาพได้รับการประเมินผลการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ODS และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก MIS

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ระดับความสำเร็จการพัฒนาสหสาขาวิชาชีพ กรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาสุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการวิชาการที่ตอบสนองกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีตำแหน่งว่างไม่เกินร้อยละ 3

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับกรม

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการติดตามการประหยัดพลังงานของกรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับกรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ระดับความสำเร็จของการใช้ระบบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางกรมการแพทย์ออนไลน์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ New normal PR DMS

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบำรุงออนไลน์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.5 : ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลตามมติที่ประชุมกรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.1 : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ขอรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพ และออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือสำเร็จ (ซึ่งมีหลักฐานครบตามข้อกำหนด) ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เทียบกับสถานพยาบาลที่ขอรับรองทั้งหมด

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.2 : ร้อยละของแพทย์ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.3 : ร้อยละของนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสำเร็จ

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.4 : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ กรมการแพทย์

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.5 : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องให้ความเห็นทางด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข/ ตอบข้อหารือด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข

1.2 : แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ / ภารกิจหลัก

1.2.6 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินภารกิจของกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานวิถีใหม่ (Working Process Redesigned)