1.1 : ทิศทางงานวิชาการ (Research / TA / CPG / MD) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

1.1 : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์การเป็นระบบราชการ 4.0 (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน)

1.2 : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ

1.2 : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ขอรับรองเพื่อขึ้นทะเบียน(ซึ่งมีหลักฐานครบตามข้อกำหนด) เป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพแรงงานทางทะเลตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เทียบกับสถานพยาบาลที่ขอรับรองทั้งหมด

1.2 : ระดับความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนารูปแบบระบบรักษาพยาบาล ฉุกเฉิน (Emergency Care System) ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด“อัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%)”

1.2 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานการวิจัย/ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์/ พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ

1.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับกรม

1.2 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุน DMS Reform (Digital DMS)

1.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการนิเทศงานกรมการแพทย์

1.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ

1.2 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการตรวจสอบการบริหารตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.2 : ระดับการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

1.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 13 กรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนหน่วยงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

1.3 : ร้อยละของแพทย์เฉพาะทางผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1.3 : ระดับความสำเร็จของการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

1.3 : ร้อยละความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากร

1.3 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดองค์ความรู้ด้านการการวิจัย/TA ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ

1.3 : ร้อยละของแพทย์ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์การตรวจ สุขภาพคนประจำเรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

1.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการให้บริการห้องประชุมกรมการแพทย์

1.3 : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมกรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของการนำระบบดิจิทัล มาใช้ในการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ

1.4 : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ กรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ

1.4 : ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิชาการและบริการกับเขตสุขภาพ

1.4 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบและรับรองงบการเงินกองทุนสวัสดิการประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.4 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ (E-PA)

1.4 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (On Cloud) กรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จในการเสนอกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อตราเป็น กฎหมายการแพทย์ของประเทศ

1.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการติดตามการประหยัดพลังงานของกรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จการพัฒนาสหสาขาวิชาชีพ กรมการแพทย์

1.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยและประเมิน

1.5 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำประชาพิจารณ์ อนุบัญญัติ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกรมการแพทย์) ก่อนจะประกาศใช้

1.5 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์

1.5 : ระดับผลสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.5 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบงบการเงินกรมการแพทย์ (ภาพรวม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.5 : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ)

1.5 : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการทางวินัยและนิติการ

1.5 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณา การศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุขและนักวิจัยที่เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข

1.5 : ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีระดับกรมการแพทย์

1.5 : ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับการซ่อมแซมทันเวลาจากใบแจ้งซ่อม

1.6 : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.6 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1.6 : ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลตามมติที่ประชุมกรมการแพทย์

1.6 : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องให้ความเห็นทางด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข/ตอบข้อหารือด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข

1.7 : ระดับความสำเร็จในการจัดการนวัตกรรมทางการแพทย์

1.7 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินภารกิจของกรมการแพทย์

1.8 : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหาสุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ

1.9 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ