ภาพรวมรายตัวชี้วัด

กราฟแสดงค่าคะแนนรายตัวชี้วัดของหน่วยงาน

4.1 : Digital DMS

4.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

4.2.1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

4.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

4.2.2 : ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

4.3 : ระดับความสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์ (ของหน่วยงาน)